ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

การติดต่อ

ส่วนประชาสัมพันธ์ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย 1 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 • งานข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  โทร. 4892, 4893, 4085
 • งานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
  โทร. 4894, 4945
 • งานประชาสัมพันธ์ต้อนรับและธุรการ
  โทร. 4082-4, 4874
 • งานประสานงานกิจการทั่วไป
  โทร. 4749
 • โทรสาร 044 22 4080
X