สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร (หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์) ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

  • เทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะและการประยุกต์ใช้ระบบการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามด้วยระบบน้ำ หมุนเวียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตในการผลิตเป็นกุ้งแม่น้ำขนาดใหญ่

2. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ยงสวัสดิกุล (หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

  • การผลิตเครื่องปรุงรสจากปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีกล้าเชื้อจุลินทรีย์
X