สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ ในโอกาสได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมร พรชื่นชูวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
ในโอกาสได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราช อาณาจักร (UKPSF) วุฒิเมธีการสอน (Senior Fellow)
โดยมีคณาจารย์พี่เลี้ยง และบุคคลอ้างอิง :
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ (รองคณบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร) (ระดับ SFHEA)
– ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช) (ระดับ SFHEA)
X