สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร ในโอกาสได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอน

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณลดา ติตตะบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ในโอกาสได้รับการรับรองวิทยฐานะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ระดับวุฒิเมธีการสอน (Senior Fellow)

โดยมีคณาจารย์พี่เลี้ยง และบุคคลอ้างอิง ดังนี้

  • ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา อลิฌาณ์ ตันตสวัสดิ์ (SFHEA)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร อุ่นศิวิไลย์ (SFHEA)
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ประมูลศุข (SFHEA)
X