สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรได้รับการประเมินในระดับดีมาก ในตัวชี้วัดด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านต่างประเทศ จากการจัดอันดับโดย U-Multirank

X