วิศวกรรมพอลิเมอร์

วิศวกรรมพอลิเมอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

คลิกที่นี่เพื่อดูโครงสร้างหลักสูตร

คลิกที่นี่เพื่อดูแผนการศึกษา

อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ เป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีมูลค่าสูงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความต้องการใช้วัสดุพอลิเมอร์ ทั้งพลาสติก ยาง คอมโพสิท เพิ่มขึ้นอย่างสูงในอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ ทั้งอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ รวมทั้งอุตสาหกรรมการแพทย์  หลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่มีคุณภาพจึงมีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งนักศึกษาเมื่อจบหลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์จะมีสมรรถนะหลัก อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและการประกอบอาชีพดังต่อไปนี้

สมรรถนะหรือความสามารถหลักของนักศึกษาเมื่อจบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์
ที่สอดคล้องกับ Student Learning Outcomes ของระบบ TABEE
(Thailand Accreditation Body for Engineering Education หรือระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของสภาวิศวกร) ประกอบด้วย

A. สามารถเลือกวิธีการขึ้นรูปและกำหนดพารามิเตอร์ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ เลือกสรรวัสดุที่เหมาะสม และ ออกแบบแม่พิมพ์และออกแบบหัวรีด
B. สามารถแก้ไขปัญหาในกระบวนการขึ้นรูปและข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์อย่างเป็นระบบ โดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมในการแก้ปัญหา
C. สามารถออกแบบและจำลองกระบวนการสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับบัณฑิตปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์
-Automotive part/tire Industries
-Packaging Industries
-Medical and Biomedical Applications
-Building and Construction Industries
-Electrical and Electronic Industries
-Agriculture and Horticulture Industries
-Domestic Appliances and Business Machines
-Sport Equipment
ตำแหน่งงานสำหรับวิศวกรที่จบทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ (Polymer Engineer Job)
-Processing Engineer
-Production Technology Engineer
-Product Development Engineer
-Product Engineer
-Quality Engineer
-Technical support/Marketing Engineer
-Polymer Material Engineer/Material Engineer
— sales engineer
–buyer/purchase engineer
— R&D engineer
— program/ application engineer
— test engineer
X