วิศวกรรมพอลิเมอร์

วิศวกรรมพอลิเมอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คลิกที่นี่เพื่อดูโครงสร้างหลักสูตร

คลิกที่นี่เพื่อดูแผนการศึกษา

อุตสาหกรรมพอลิเมอร์ เป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีมูลค่าสูงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความต้องการใช้วัสดุพอลิเมอร์ ทั้งพลาสติก ยาง คอมโพสิท เพิ่มขึ้นอย่างสูงในอุตสาหกรรมหลักต่าง ๆ ทั้งอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์ รวมทั้งอุตสาหกรรมการแพทย์  หลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่มีคุณภาพจึงมีผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์จึงมีวัตถุประสงค์การศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์การศึกษา (Program Educational Objectives, PEOs)
หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติดังนี้

PEO1: ด้านความสามารถในเชิงเทคนิคเฉพาะทาง: ผู้สำเร็จการศึกษามีทักษะความสามารถเฉพาะทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ รวมทั้งใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างการทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์แก้ไขปัญหา จากข้อมูลที่รวบรวมมาจากการทดลอง แล้วนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ วัสดุ และกระบวนการได้อย่างดี ตามแผนงานที่วางไว้ โดยพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
PEO2: ด้านทักษะการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น: ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม มีทักษะในการปรับตัวทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ดี สามารถทำงานเป็นทีมและสื่อสารในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PEO3: ด้านความเป็นวิศวกรมืออาชีพ: ผู้สำเร็จการศึกษามีความก้าวหน้าในอาชีพโดยตระหนักถึงจริยธรรมอันดีงามเหมาะสมกับวิชาชีพ
PEO4: ด้านความตระหนักถึงสังคม: ผู้สำเร็จการศึกษาตระหนักถึงความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโดยประพฤติปฏิบัติตนอย่างวิศวกรมืออาชีพ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา (Program Learning Outcomes, PLOs) หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์
PLO1:  สามารถระบุประเด็นปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกต์หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
PLO2:  สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมพอลิเมอร์เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยคำนึงถึง การสาธารณสุข ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประชาคมโลก วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม
PLO3:  สามารถพัฒนาและดำเนินการตรวจสอบและทดสอบ ทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล โดยใช้วิจารณญาณทางวิศวกรรมพอลิเมอร์ เพื่อสรุปผลการทดลอง
PLO4:  สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรมได้อย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย
PLO5:  สามารถทำงานร่วมกับทีมงาน อย่างมีประสิทธิผล ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้นำ สร้างการมีส่วนร่วมและบรรยากาศการทำงานร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย แผนงาน จนทำให้งานสำเร็จ
PLO6:  มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมพอลิเมอร์ มีวิจารณญาณ การพิจารณาตัดสินใจ ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อโลกเศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม
PLO7:  สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
กลุ่มอุตสาหกรรมสำหรับบัณฑิตปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์
-Automotive part/tire Industries
-Packaging Industries
-Medical and Biomedical Applications
-Building and Construction Industries
-Electrical and Electronic Industries
-Agriculture and Horticulture Industries
-Domestic Appliances and Business Machines
-Sport Equipment
ตำแหน่งงานสำหรับวิศวกรที่จบทางด้านวิศวกรรมพอลิเมอร์ (๋Job Opportunity for Polymer Engineer)
-Processing Engineer
-Production Technology Engineer
-Product Development Engineer
-Product Engineer
-Quality Engineer
-Technical support/Marketing Engineer
-Polymer Material Engineer/Material Engineer
— Sales engineer
— Buyer/purchase engineer
— R&D engineer
— Program/ application engineer
— Test engineer
X