ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มต่างๆ

1 การขอตำแหน่งทางวิชาการ

1.1 แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ (ประเภทที่ 1)
1.2 แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ (ประเภทที่ 2)
1.3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

1.4 แบบประเมินตนเองเพื่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ_ครบกำหนด (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
1.5 แบบประเมินตนเองเพื่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ_ครบกำหนด (รองศาสตราจารย์)

1.6 แบบประเมินตนเองเพื่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ_ไม่ครบกำหนด
1.7 แบบรายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

       ร้านพิมพ์เอกสาร ร้านบุญส่ง ก๊อปปี้ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ 088-581-4303
ร้านโคราช มาร์เก็ตติ้ง คุณพิมรตา โทรศัพท์ 089-722-0041

2 เอกสารประกอบการทำสัญญาโครงการวิจัยที่ได้รับทุกจากสำนักงบประมาณ (ผ่านวช.)

2.1 ข้อเสนอโครงการวิจัย
2.2 แผนการใช้จ่ายเงิน
2.3 เอกสารหมายเลข 6
2.4 แบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย IRD-02-2561 ใช้ทั้งงวดที่ 1 และ 2
2.5 แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์วิจัย

3 แบบฟอร์มประกอบการเบิกเงินโครงการวิจัยงวดที่ 2

3.1 ฟอร์ม  IRD-02-2561 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยช้ทั้งงวดที่ 1 และ 2
3.2 ฟอร์ม  รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2 
3.3 ฟอร์ม สบวพ-ง-03 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2 
3.4 ฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยในระบบ NRIIS หัวข้อ การนำผลงานวิจัยไปใช้ พร้อมทั้ง Print  เอกสารในระบบ
3.5 ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
3.6 ฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ใช้กรณีเบิกค่าพาหนะเดินทาง)

บบฟอร์มเงินเข้มแข็งสำหรับสาขาวิชา

4 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าความเข้มแข็งงานวิจัย 
4.1 FM-ENG-RES-01 แบบคำของบประมาณค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (วิจัย) 
4.2 FM-ENG-RES-03 แบบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าความเข้มแข็งวิจัย 
4.3 FM-ENG-RES-05 แบบขออนุมัติเบิกเงินงานวิจัย  
4.4 FM-ENG-RES-07 แบบฟอร์มใบยืมเงินเข้มแข็ง (วิจัย)  
4.5 FM-ENG-RES-09 แบบฟอร์มใบคืนเงินเข้มแข็งวิจัยล่าช้า 

5 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ
5.1 FM-ENG-RES-02 แบบคำของบประมาณค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค (บริการวิชาการ) 
5.2 FM-ENG-RES-04 แบบหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าความเข้มแข็งบริการวิชาการ 
5.3 FM-ENG-RES-06 แบบขออนุมัติเบิกเงินงานบริการวิชาการ 
5.4 FM-ENG-RES-08 แบบฟอร์มใบยืมเงินเข้มแข็ง (บริการวิชาการ)  
5.5 FM-ENG-RES-10 แบบฟอร์มใบคืนเงินเข้มแข็งบริการวิชาการล่าช้า 

บบฟอร์มเงินเข้มแข็งสำหรับสถานวิจัย

6 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าความเข้มแข็งงานวิจัย

6.1 FR-01ฟอร์มบันทึกเงินค่าความเข้มแข็งแยกเป็นสาขาวิชา (สถานวิจัย)
6.2 FR-04ฟอร์มสรุปการเลือกเกณฑ์เบิกเงินค่าความเข้มแข็งวิจัย (สถานวิจัย)
6.3 FR-07ฟอร์มใบสำคัญจ่ายเงินค่าความเข้มแข็ง
6.4 FR-08รับเงินค่าความเข้มแข็งแยกเป็นสาขาวิชา หาร 2 รับคืน และเบิกใช้ วิจัย (สถานวิจัย)
6.5 FR-09การใช้จ่ายเงินผ่านความเห็นชอบกรรมการฯ (สถานวิจัย)
6.6 MR-01ตัวอย่างสรุปเข้มแข็งวิจัยทุก 3 เดือนถึงเลขานุการกรรมการรคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ (สถานวิจัย)
6.7 MR-02ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงหัวหน้าสาขาเพื่อเตรียมสรุปงบเข้มแข็งวิจัย (สถานวิจัย)
6.8 MR-03ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงเลขานุการกรรมการสำนักฯ (สถานวิจัย)

7 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ

7.1 FS-01ฟอร์มบันทึกเงินบริการวิชาการแยกเป็นสาขาวิชา (สถานวิจัย)
7.2 FS-04ฟอร์มสรุปการเลือกเกณฑ์เบิกเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ (สถานวิจัย)
7.3 FS-07​ฟอร์มใบสำคัญจ่ายเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ 
7.4 FS-08รับเงินค่าความแข้งเข็งแยกเป็นสาขาวิชา หาร 2 รับคืน และเบิกใช้ บริการวิชาการ (สถานวิจัย)
7.5 FS-09การใช้จ่ายเงินผ่านความเห็นขอบกรรมการฯ (สถานวิจัย)
7.6 MS-01ตัวอย่างสรุปเข้มแข็งบริการวิชาการทุก 3 เดือนถึงเลขานุการคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ (สถานวิจัย)
7.7 MS-02ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงหัวหน้าสาขาเพื่อเตรียมสรุปงบเข้มแข็งบริการวิชาการ (สถานวิจัย)
7.8 MS-03ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงเลขานุการกรรมการสำนักวิชา (สถานวิจัย)

8 แบบฟอร์มการไปเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ

   ​ แบบรับรองการไปเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ

X