ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มต่างๆ

1 การขอตำแหน่งทางวิชาการ

1.1 แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ (ประเภทที่ 1)
1.2 แบบประเมินคุณภาพทางวิชาการ (ประเภทที่ 2)
1.3 แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ

1.4 แบบประเมินตนเองเพื่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ_ครบกำหนด (ผู้ช่วยศาสตราจารย์)
1.5 แบบประเมินตนเองเพื่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ_ครบกำหนด (รองศาสตราจารย์)

1.6 แบบประเมินตนเองเพื่อการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ_ไม่ครบกำหนด
1.7 แบบรายงานความก้าวหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ร้านพิมพ์เอกสาร ร้านบุญส่ง ก๊อปปี้ คุณกมลวรรณ โทรศัพท์ 088-581-4303
ร้านโคราช มาร์เก็ตติ้ง คุณพิมรตา โทรศัพท์ 089-722-0041

2 เอกสารประกอบการทำสัญญาโครงการวิจัยที่ได้รับทุกจากสำนักงบประมาณ (ผ่านวช.)

2.1ข้อเสนอโครงการวิจัย
2.2 แผนการใช้จ่ายเงิน
2.3 เอกสารหมายเลข 6
2.4 แบบขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย IRD-02-2561 ใช้ทั้งงวดที่ 1 และ 2
2.5 แบบขออนุมัติเบิกเงินค่าครุภัณฑ์วิจัย

3 แบบฟอร์มประกอบการเบิกเงินโครงการวิจัยงวดที่ 2

3.1 ฟอร์ม  IRD-02-2561 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยช้ทั้งงวดที่ 1 และ 2
3.2 ฟอร์ม  รายงานแสดงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2 
3.3 ฟอร์ม สบวพ-ง-03 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยประกอบการเบิกเงินงวดที่ 2 
3.4 ฟอร์มรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยในระบบ NRIIS หัวข้อ การนำผลงานวิจัยไปใช้ พร้อมทั้ง Print  เอกสารในระบบ
3.5 ฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
3.6 ฟอร์มใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (ใช้กรณีเบิกค่าพาหนะเดินทาง)

4 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าความเข้มแข็งงานวิจัย

4.1 FR-01ฟอร์มบันทึกเงินค่าความเข้มแข็งแยกเป็นสาขาวิชา (สถานวิจัย)
4.2 FR-02ฟอร์มรายละเอียดคำของบประมาณค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค (ง002)
4.3 FR-03ฟอร์มการเลือกเกณฑ์เบิกเงินค่าความเข้มแข็งวิจัย
4.4 FR-04ฟอร์มสรุปการเลือกเกณฑ์เบิกเงินค่าความเข้มแข็งวิจัย (สถานวิจัย)
4.5 FR-05ฟอร์มใบยืมเงินค่าความเข้มแข็ง
4.6 FR-06ฟอร์มคืนเงินค่าความเข้มแข็งล่าช้า
4.7 FR-07ฟอร์มใบสำคัญจ่ายเงินค่าความเข้มแข็ง
4.8 FR-08รับเงินค่าความเข้มแข็งแยกเป็นสาขาวิชา หาร 2 รับคืน และเบิกใช้ วิจัย (สถานวิจัย)
4.9 FR-09การใช้จ่ายเงินผ่านความเห็นชอบกรรมการฯ (สถานวิจัย)
4.10 MR-01ตัวอย่างสรุปเข้มแข็งวิจัยทุก 3 เดือนถึงเลขานุการกรรมการรคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ (สถานวิจัย)
4.11 MR-02ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงหัวหน้าสาขาเพื่อเตรียมสรุปงบเข้มแข็งวิจัย (สถานวิจัย)
4.12 MR-03ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงเลขานุการกรรมการสำนักฯ (สถานวิจัย)
4.13 MR-04ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงคณบดีเบิกเงินวิจัย

5 แบบฟอร์มการเบิกเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ

5.1 FS-01ฟอร์มบันทึกเงินบริการวิชาการแยกเป็นสาขาวิชา (สถานวิจัย)
5.2 FS-02ฟอร์มรายละเอียดคำของบประมาณค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภคบริการวิชาการ (ง002)
5.3 FS-03ฟอร์มการเลือกเกณฑ์เบิกเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ 
5.4 FS-04ฟอร์มสรุปการเลือกเกณฑ์เบิกเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ (สถานวิจัย)
5.5 FS-05ฟอร์มใบยืมเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ
5.6 FS-06ฟอร์มคืนเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการล่าช้า
5.7 FS-07​ฟอร์มใบสำคัญจ่ายเงินค่าความเข้มแข็งทางวิชาการ 
5.8 FS-08รับเงินค่าความแข้งเข็งแยกเป็นสาขาวิชา หาร 2 รับคืน และเบิกใช้ บริการวิชาการ (สถานวิจัย)
5.9 FS-09การใช้จ่ายเงินผ่านความเห็นขอบกรรมการฯ (สถานวิจัย)
5.10 MS-01ตัวอย่างสรุปเข้มแข็งบริการวิชาการทุก 3 เดือนถึงเลขานุการคณะกรรมการประจำสำนักวิชาฯ (สถานวิจัย)
​5.11 MS-02ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงหัวหน้าสาขาเพื่อเตรียมสรุปงบเข้มแข็งบริการวิชาการ (สถานวิจัย)
5.12MS-03ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงเลขานุการกรรมการสำนักวิชา (สถานวิจัย)
5.13 MS-04ตัวอย่างบันทึกข้อความถึงคณบดีเบิกเงินบริการวิชาการ 

6 แบบฟอร์มการไปเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ

 แบบรับรองการไปเสนอผลงานวิชาการในการประชุมระดับนานาชาติ

X