ระดับปริญญาโท-เอก

ระดับปริญญาโท-เอก

หลักสูตรดาวห์โหลดเล่มหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

ชื่อหลักสูตร
 ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์

ชื่อปริญญา
           ชื่อปริญญาระดับปริญญาโท
ภาษาไทย     (ชื่อเต็ม)    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์)
(ชื่อย่อ)     วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์)

จำนวนหน่วยกิตรวม

         ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 1 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า                                                  45 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า                   45 หน่วยกิต

   

หลักสูตรดาวห์โหลดเล่มหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

ชื่อหลักสูตร

 ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาเอก
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์

ชื่อปริญญา
    ชื่อปริญญาระดับปริญญาเอก
ภาษาไทย       (ชื่อเต็ม)   วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์)
(ชื่อย่อ)    วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์)

จำนวนหน่วยกิตรวม

         ระดับปริญญาเอก
แบบ 1 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา
แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท ไม่น้อยกว่า           63 หน่วยกิต

แบบ 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโท ไม่น้อยกว่า        63 หน่วยกิต

แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ไม่น้อยกว่า  90 หน่วยกิต

X