มทส. จับมือ มทร.ตะวันออก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการวิจัยและการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์

18 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมกฤช กิตติพร คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิศวกรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมบรรณสารสาธก อาคารบรรณสาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล ดร.สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) และ คุณฉัตรชัย สมิตกาญจน์ ประธานบริษัท ออโต ไดแด็กติก จำกัด ได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว
รองศาสตราจารย์ ดร.พรศิริ จงกล คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เป็นการร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และเพื่อพัฒนาบุคลากรในการวิจัย การจัดฝึกอบรมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทั้งสองสถาบันการศึกษาได้กำหนดกรอบและแนวทางของความร่วมมือ ประกอบด้วย การส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา การฝึกอบรม การฝึกงานแก่บุคลากร จัดทำโครงการวิจัยและพัฒนา โดยใช้ทรัพยากรจากทั้งสองสถาบัน อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้งานในโครงการวิจัยและพัฒนาของทั้งสองสถาบันบรรลุเป้าหมาย พัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน การถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมทั้งการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้งสองฝ่าย จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมถึงจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษา และ โครงการอื่น ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลารวม 5 ปี นับเริ่มจากวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ส่วนประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
X