งานการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี

การเงินและบัญชี

เอกสาร / แบบฟอร์ม

EFM 02 ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนการสอนของอาจารย์พิเศษ

EFM 03 แบบแจ้งรายละเอียดการขอเบิกเงินค่าตอบแทนการสอน สำหรับอาจารย์พิเศษ-ผู้สอนผฏิบัติการ

EFM 04 แบบบันทึกการสอนของอาจารย์พิเศษ

EFM 05 แบบขออนุมัติขยายเวลาการคืนเงินยืมทดลองจ่าย

EFM 06 ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนการสอนของผู้สอนปฏิบัติการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์(ภายใน)

EFM 07 ใบสำคัญรับเงิน ค่าตอบแทนการสอนของผู้สอนปฏิบัติการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์(ภายนอก)

EFM 08 ใบยืมเงินสำรองจ่าย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

EFM 09 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ แบบขออนุมัติไปปฏิบัติงานนอกมหาวิทยาลัย

EFM 11 ใบสำคัญรับเงิน

EFM 11 Receive money PDF

EFM 12 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

EFM 13 แบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ

EFM 14 ใบยืมเงินสดย่อย

EFM 15 แบบมอบฉันทะ

EFM 16 แบบขออนุมัติคืนเงินสำรองจ่ายล่าช้า ครั้งที่ 1

EFM 17 แบบขออนุมัติคืนเงินสำรองจ่ายล่าช้า ครั้งที่ 2

EFM 18 แบบรับรองงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ประกาศ / ระเบียบ การเงิน

EFMa 01 ประกาศ ค่าใช้จ่ายรถยนต์ส่วนตัว 2559

EFMa 02 ประกาศ หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่ายการเดินทางในประเทศ 2556

EFMa 03 ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ 2559

EFMa 05 ประกาศ หลักเกณฑ์นักศึกษาจ้างงาน 2552

EFMa 06 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ฯ 2543

EFMa 07 ประกาศ หลักเกณฑ์จ่ายเบี้ยประชุม 2559

EFMa 09 ประกาศ หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ 2553

EFMa 10 ประกาศ หลักเกณฑ์หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน 2549

EFMa 11 ฝ่ายวิชาการ สรุปรายวิชาที่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายนักศึกษา ป.ตรี ศึกษาดูงานนอกสถานที่

EFMa 12 ประกาศ หลักเกณฑ์เบิกค่าใช้จ่ายนักศึกษาดูงานนอกสถานที่หลักสูตรละ 1 ครั้ง ปี 2551

EFMa 14 ประกาศ หลักเกณฑ์และอัตราเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 2559

EFMa 15 ระเบียบว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา นศ.ปริญญาตรี 2557

EFMa 16 ระเบียบว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา นศ.บัณฑิตศึกษา 2557

EFMa 17 สรุปหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายในการเบิกเงิน

 

X