โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

โครงสร้างองค์กรและการบริหาร

สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์กําหนดโครงสร้างการบริหารตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อ พ.ศ. 2533 โดยปัจจุบันหน่วยงานย่อยของสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย สํานักงานคณบดี สาขาวิชาฯ สถานวิจัย สถานพันธกิจสากลสัมพันธ์ และสถานนวัตกรรมวิศวศึกษา โดยมี คณะกรรมการประจําสํานักวิชาฯ เป็นองค์คณะที่ทําหน้าที่กําหนดนโยบายและกํากับดูแลการบริหารจัดการของ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง

X