สถาบันวิจัยและพัฒนา

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4422-4752 โทรสาร 0-4422-4750

E-mail: ird_pr@sut.ac.th

แบบฟอร์มขอใช้บริการ

แบบฟอร์มขอใช้บริการ


คลิกที่นี่เพื่อเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา

จากนั้นคลิกที่เมนูฟอร์มบริเวณแถบเมนูด้านบน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ภารกิจ

วิสัยทัศน์

ส่งเสริมงานวิจัยแบบบูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับสากล

พันธกิจ

  1. ประสานงานด้านการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย
  2. จัดสรรทุนวิจัยเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
  3. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ภารกิจ

การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย Research University

  1. การสร้างการยอมรับในระดับชาติ และระดับสากล National & International Acceptance
  2. การสร้างระบบนิเวศวิจัย Research Ecosystem
  3. การสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย Research Excellence Center
  4. การพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถสูง High-Caliber Researchers
X