หน้าแรก

หน้าแรก

ข่าวการประชุมยาลัย

ข่าวทั่วไป

     ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2564
 ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 7/2564
วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 หากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ได้โปรดจัดส่งหัวข้อวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564
    ประคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2564 การประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ
ในวันเสาร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting
  การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 8/2564
วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 หากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ได้โปรดจัดส่งหัวข้อวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564
  การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 9/2564
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 หากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ได้โปรดจัดส่งหัวข้อวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ปฏิทินการประชุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Previous
Next

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X