หน้าแรก

หน้าแรก

ข่าวการประชุมยาลัย

ข่าวทั่วไป

      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นัดพิเศษ)
วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร หากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ได้โปรดจัดส่งหัวข้อวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564
      การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อนสอบทาน (ร่าง) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ในรอบครึ่งแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นัดพิเศษ)
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ
ห้องประชุมพจนสาร ห้องประชุมคุณสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
     การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2564
วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting
    การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน ครั้งที่ 4/2564 การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting
    การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2564
วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting
    การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน ครั้งที่ 5/2564
วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting
    การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2564
วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 และห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ปฏิทินการประชุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Previous
Next

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X