หน้าแรก

หน้าแรก

ข่าวการประชุมยาลัย

ข่าวทั่วไป

    การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2565
   
วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting
    การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน ครั้งที่ 3/2565
   
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting
    การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลงาน ครั้งที่ 4/2565
   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting
   การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2565
   
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting หากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ได้โปรดจัดส่งหัวข้อวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
    การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 5/2565
   
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting หากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ได้โปรดจัดส่งหัวข้อวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ปฏิทินการประชุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Previous
Next

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X