หน้าแรก

หน้าแรก

ข่าวการประชุมยาลัย

ข่าวทั่วไป

      การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2564
ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิทยสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting
      การประชุมผู้รับผิดชอบหลักกิจกรรมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมร่วม (Retreat) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี พ.ศ. 2563 
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิทัศน์ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
      การประชุมคณะกรรมการจัดทำ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 1/2563
วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting
      การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 8/2563 ร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร
      การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 9/2563 
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 หากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ได้โปรดจัดส่งหัวข้อวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563
      การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 9/2563
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 กรุงเทพมหานคร และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting
      การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ครั้งที่ 10/2563 ร่วมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพจนสาร
หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น
22 และห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
      การประชุมร่วม (Retreat) และประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2563
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน – วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม The Imperial Hotel and Convention Centre Korat อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ได้โปรดจัดส่งหัวข้อวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
     การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 10/2563
วันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และห้องประชุมพจนสาร หน่วยประสานงาน มทส.-กทม. อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 22 และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting หากหน่วยงานใดประสงค์จะเสนอวาระการประชุม ได้โปรดจัดส่งหัวข้อวาระและเอกสารประกอบวาระการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ปฏิทินการประชุมติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ภาพการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Previous
Next

ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

X