เทคโนธานี

เทคโนธานี

เทคโนธานี

“เทคโนธานี” เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการดำเนินภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม รายละเอียดตามข้อกำหนด มทส. ว่าด้วยการจัดตั้งเทคโนธานี พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2539

เทคโนธานี มีภารกิจหลัก 3 ประการดังนี้ พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน และกลุ่มการผลิต เพื่อให้มีความสามารถในการเลือกรับการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิดแก้ปัญหาแบบวิทยาศาสตร์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป ปรับแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยสร้างให้เกิดกระบวนการปรับแปลง และถ่ายทอด เสริมสร้างให้ภาคการผลิต มีขีดความสามารถในการรักษา ปรับแปลง พัฒนา และสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ โดยทำให้มีความสามารถพึ่งพาตนเอง ทางเทคโนโลยีได้มากขึ้น ให้บริการวิชาการแก่ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ชุมชน และท้องถิ่น

X