บริการงานด้านกิจการนานาชาติ

บริการงานด้านกิจการนานาชาติ

แนวทางและขั้นตอนการให้บริการ

  1. ขั้นตอนการดำเนินการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ (MoU)  รายละเอียด
  2. แบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันในต่างประเทศ ดาวน์โหลด (doc.ดาวน์โหลด (pdf.)
  3. ตัวอย่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับหน่วยงานต่างประเทศ (SUT MOU Template) ดาวน์โหลด (.doc)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อผู้ประสานงาน: 

นางสาววชิรา  กีรติเพียรเลิศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0 4422 4143
e-mail: wachira.k@sut.ac.th

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อผู้ประสานงาน: 

นางกรณิกาณ์  โชติกลาง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0 4422 4146
e-mail: kornnika@sut.ac.th

หนังสือเดินทางราชการ

  • รายละเอียดและขั้นตอนการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทำหนังสือเดินทางราชการ (Passport) รายละเอียด

การขอวีซ่า

  1. รายละเอียดและขั้นตอนการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการขอตรวจลงตรา (Visa) รายละเอียด
  2. รายการเอกสารและขั้นตอนของการขอหนังสือรับรองการขอวีซ่าและวีซ่า สำหรับการเดินทางไปเครือรัฐออสเตรเลีย
  3. รายการเอกสารและขั้นตอนของการขอหนังสือรับรองการขอวีซ่าและวีซ่า สำหรับการเดินทางไป (อังกฤษ)

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อผู้ประสานงาน:

นางสาวสุมิตรา  วิไชยคำมาตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0 4422 4144
e-mail: sumittra@sut.ac.th

 

นักศึกษา มทส. ที่จะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการระยะสั้น ได้แก่ การปฏิบัติงานวิจัย การแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านวัฒนธรรม การศึกษาดูงาน การนำเสนอผลงานและการเข้าร่วมประชุมสัมมนา เป็นต้น ประสงค์ให้ศูนย์กิจการนานาชาติออกหนังสือรับรองการตรวจลงตรา (ขอวีซ่า) ถึงสถานทูต กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มพร้อมกรอกข้อมูลการขอหนังสือประกอบการยื่นขอวีซ่าให้ครบแล้วยื่นเอกสารที่ศูนย์กิจการนานาชาติ เมื่อศูนย์ฯดำเนินการแล้วเสร็จจะไปประสานให้นักศึกษารับเอกสารเพื่อดำเนินการในการขอวีซ่าต่อไป เวอร์ชั่นภาษาไทย ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (T)   เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ  Download form (E)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อผู้ประสานงาน:

นางสาวศิริรัตน์  กาญจนนิมมาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0 4422 3640

e-mail: sirirat@sut.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อผู้ประสานงาน:


นางสาวหทัยกาญจน  ทองเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0 4422 4145

e-mail:  hataikan@sut.ac.th

ขั้นตอนการอำนวยความสะดวกในการต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ รายละเอียด

 

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อผู้ประสานงาน:

นางสาวสุมิตรา  วิไชยคำมาตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0 4422 4144
e-mail: sumittra@sut.ac.th

  • ขั้นตอนการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯในการเดินทางไปเยือน หารือความร่วมมือกับต่างประเทศ รายละเอียด

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อผู้ประสานงาน:

นางสาวสุมิตรา  วิไชยคำมาตย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0 4422 4144
e-mail: sumittra@sut.ac.th

 

1. ประกาศศูนย์กิจการนานาชาติเรื่องแนวปฏิบัติในการดำเนินการด้านเอกสารเพื่อใช้ขอการตรวจลงตราเข้าราชอาณาจักรไทย (ขอวีซ่า) และการอำนวยความสะดวกแก่บุคคลต่างด้าว พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

2. หนังสือขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้แก่ SUT Visitor  ดาวน์โหลด (.doc)  (.pdf)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อผู้ประสานงาน:

นางสาวหทัยกาญจน  ทองเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์ 0 4422 4145

e-mail:  hataikan@sut.ac.th

X