บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน

1. คุณเจษฎา ริดสันเทียะ ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากร สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. คุณไข่มุก หาญนอก ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากร ศูนย์สุขภาพช่องปากดีเด่น เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

1. คุณสาลินี  ผิวเพ็ง ได้รับรางวัลบุคลากรสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00-16.30 น. ณ ศูนย์สุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมอบโดยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 


1. คุณกัณฐมณี มณีประภา ได้รับรางวัลบุคลากรสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารความเป็นเลิศ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มอบโดยสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

1. นางสาวเจษฎา ริดสันเทียะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รับรางวัลบุคลากรสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2563

1. นางสาวเจษฎา ริดสันเทียะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รับรางวัลบุคลากรสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ดีเด่น เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2562

X