แบบฟอร์มนักศึกษา

แบบฟอร์มนักศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

 1. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
 2. เกณฑ์การพิจารณาจัดสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาสังกัดสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 3. ขั้นตอนการขอกลับเข้าศึกษาใหม่ 
 4. ขั้นตอนการย้ายสาขาวิชา

นักศึกษาระดับปริญญาโท – เอก

 1. วศ.01 (ประมวลความรู้) 20-09-63
 2. วศ.01 Appointment of Comprehensive Examination Committee Request Form
 3. วศ.02 (วัดคุณสมบัติ) 20-09-63
 4. วศ.02 Appointment of Qualification Examination Committee Request Form
 5. วศ.03 (โครงร่างวิทยานิพนธ์) 20-09-63
 6. วศ.03 Appointment of Thesis Outline Examination Committee Request Form
 7. วศ.04 (วิทยานิพนธ์) 20-05-63
 8. วศ.04 Appointment of Thesis Examination Committee Request Form
 9. ทบ.20 แบบฟอร์มคำขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
 10. ทบ.20 Thesis Outline and Thesis Advisory Committee Approval Request Form
 11. ทบ.21 Thesis Progress Report
 12. ทบ.21 แบบฟอร์มรายงานความคืบหน้าวิทยานิพนธ์
 13. ทบ.22 Thesis Examination Appointment Form
 14. ทบ.22 (คำขอนัดสอบวิทยานิพนธ์)
 15. ทบ.23 (แบบประเมินการสอบวิทยานิพนธ์)
 16. ทบ.23 The Examination Evaluation Form
 17. แบบฟอร์มขอขยายระยะเวลาในการสอบ
 18. Requesting an approval for postponing an Examination
 19. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
 20. General Request Form 
 21. GraduateForm-(new)
 22. Format CV Graduate

แบบฟอร์มการขอทุนนำเสนอผลงานและทุนอุดหนุนทำวิทยานิพนธ์

: http://ird.sut.ac.th/ird2020/thesis_TH.php   

เอกสารประกอบงานทุนการศึกษา

 1. ใบสมัครทุนกิตติบัณฑิต
 2. ประกาศทุนกิตติบัณฑิต
 3. แบบรับรองการปฏิบัติงานตามเงื่อนไขการรับทุนกิตติบัณฑิต
 4. แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
X