วิชาเลือกภาษาอังกฤษ

วิชาเลือกภาษาอังกฤษ

วิชาเลือก

203205  ภาษาอังกฤษสำหรับการบิน 1                                                                                                                  3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: ภาษาอังกฤษ 2

    พัฒนาการใช้ภาษาเชิงวิชาการเน้นเนื้อหาที่เรียนที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีทางด้านการบินเน้นการอ่าน และการเข้าใจคำศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการบิน และวิศวกรรมอากาศยาน การศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องประวัติและการพัฒนาการด้านการบิน นำมาบูรณาการเพื่อให้เข้ากับหลักการใช้ภาษาอังกฤษ การฝึกหัดใช้สื่อประเภทต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูล                                                                                        

 

203206 ภาษาอังกฤษสำหรับการบิน 2                                                                                                                   3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: ภาษาอังกฤษสำหรับการบิน 1

พัฒนาการใช้ภาษาเชิงวิชาการเน้นเนื้อหาที่เรียนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการบินโดยเน้นการเขียนรายงาน และการพูดเพื่อติดต่อสื่อสารการใช้คำศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสายการบิน และอุตสาหกรรมการบิน การฝึกทักษะการเขียน และการพูดที่จำเป็นต้องใช้ในอุตสาหกรรมการบินการเขียนรายงานทางเทคนิคสำหรับอากาศยาน การฝึกนำเสนอด้วยวาจา

 

203320  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                                                                                                      3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: ภาษาอังกฤษ 2 

เพิ่มพูนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อธุรกิจ เน้นทักษะการพูดและการฟังเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

 

203321 ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนทางธุรกิจ                                                                                                         3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

พัฒนาทักษะความสามารถในการวางแผน การสืบค้น การรวบรวม การจัดเรียงความคิดเพื่อการเขียนทางธุรกิจ ลักษณะทางภาษาที่สำคัญในการเขียนรายงานทางธุรกิจ การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์)

 

203322  ภาษาอังกฤษเพื่อการโต้ตอบจดหมายธุรกิจ                                                                                             3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: 203102 ภาษาอังกฤษ 2

พัฒนาความรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการโต้ตอบจดหมายทางธุรกิจที่หลากหลาย เช่น จดหมายทางธุรกิจ บันทึกข้อความ รายงาน แฟกซ์ อีเมล์ และร่างข้อเสนอโครงการต่าง ๆ ในองค์การ

 

203323  ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาธุรกิจ                                                                                                              3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: 203102 ภาษาอังกฤษ 2       

    พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ และกลยุทธ์การสื่อสารในการเจรจาต่อรอง กับต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาความตระหนักในความแตกต่างทางวัฒนธรรมในรูปแบบการเจรจาต่อรอง                                            

 

203324 ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ                                                                                                     3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: ภาษาอังกฤษ 2

พัฒนาทักษะการรวบรวมและจัดวางเนื้อหาในการนำเสนองานทางธุรกิจ รวมทั้งทักษะการนำเสนองาน และการตอบคำถามอย่างมืออาชีพ

 

203325  ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ                                                                                                      3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: ภาษาอังกฤษ 2

พัฒนาทักษะในการนำและมีส่วนร่วมในการประชุมทางธุรกิจ การดำเนินการประชุม การวิเคราะห์ผู้ฟังและข้อพิจารณาทางวัฒนธรรม การนำเสนอและการอธิบายให้เหตุผล การนำเสนอแนวคิดที่แตกต่างอย่างเหมาะสม

 

 

 

X