ความเป็นมา

ความเป็นมา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 กำหนดให้สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมเป็นหนึ่ง ในหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติภารกิจให้ครบทั้ง 5 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การปรับแปลงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี การบริการวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมได้ปฏิบัติครบทั้ง 5 ภารกิจมาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 ซึ่งเป็นปีที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม (สวทส.) เป็นสำนักวิชาเดียวของมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารหลักสูตร การบริการ และการปฏิบัติที่เป็นการผสานเทคโนโลยีเข้ากับศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นวิทยาการที่นำเอาความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สังคม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ หรือเรียกว่า “สังคมศาสตร์ประยุกต์”

สวทส. ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้วิสัยทัศน์ คือ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเพื่อสังคม” ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ 1) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทั้งสาขาวิชาที่ 1 และ 2 จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 3) สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และจัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ รวมถึงให้บริการ “หน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง” (Foreign Languages Resource Unit: FLRU) และ 4) สาขาวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และดำเนินงานด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่าน “ห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน” โดยมีสถานวิจัย ทำหน้าที่สนับสนุนภารกิจงานวิจัยของบุคลากรในสำนักวิชา และสำนักงานคณบดีและฝ่ายเลขานุการเป็นส่วนงานที่สนับสนุนภารกิจขององค์กร

X