ภาษาอื่นๆ

ภาษาอื่นๆ

 

Chinese 

203401 ภาษาจีน 1                                                                                                                                                  3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาจีนมาก่อน ฝึกทักษะการใช้ภาษาพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสารอย่างถูกต้องและเหมาะสมในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนำ การขอบคุณ การขอโทษ การขอและให้ข้อมูล ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ศึกษาระบบเสียง และไวยากรณ์ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนการใช้ภาษาได้ด้วยตนเอง

203402  ภาษาจีน 2                                                                                                                                              3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน:  203401 ภาษาจีน 1

ศึกษาต่อเนื่องจากภาษาจีน 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด และอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ อาทิ การใช้โทรศัพท์ การนัดหมาย การถาม และบอกทาง   การซื้อของ   การท่องเที่ยว ฯลฯ   ศึกษาลักษณะของตัวอักษรจีนและโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเข้าใจข้อความง่าย ๆ และสามารถฝึกฝนการใช้ภาษาได้ด้วยตนเอง

 

203403      ภาษาจีน 3                                                                                                                                             3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: 203402 ภาษาจีน 2

ศึกษาต่อเนื่องจากภาษาจีน 2  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน ในสถานการณ์ต่างๆ ศึกษาลักษณะของตัวอักษรจีนและโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านและเข้าใจข้อความง่าย ๆ และสามารถฝึกฝนการใช้ภาษาได้ด้วยตนเอง

 

203404      ภาษาจีนธุรกิจ 1                                                                                                                                    3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: 203403 ภาษาจีน 3 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

สำหรับผู้เรียนที่มีความรู้ภาษาจีนระดับกลาง ที่ต้องการเรียนรู้ทักษะภาษาในการทำธุรกิจ และพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การติดต่อ การเยี่ยมเยือน การแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ เรียนรู้ศัพท์สำนวนธุรกิจ ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและมารยาทในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ

 

203405      ภาษาจีนธุรกิจ 2                                                                                                                                    3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: 203404 ภาษาจีนธุรกิจ 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

ศึกษาต่อเนื่องจากภาษาจีนธุรกิจ 2 พัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่นการเดินทางเพื่อทำธุรกิจ ความร่วมมือทางธุรกิจ ศึกษาโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาจีนที่มีความซับซ้อนมากขึ้น วัฒนธรรมและมารยาททางธุรกิจที่จำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม

 

Japanese

203411 ภาษาญี่ปุ่น 1                                                                                                                                              3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ฝึกการออกเสียง บทสนทนาใช้ศัพท์และสำนวนขั้นต้น การเขียนอักษรฮิระงะนะ คะตะกะนะ และคันจิ

 

203412  ภาษาญี่ปุ่น 2                                                                                                                                             3(3-0-6)            

วิชาบังคับก่อน:  203411 ภาษาญี่ปุ่น 1

การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่น การใช้ศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน การอ่านและการเขียน ตัวอักษรคันจิ

 

203413  ภาษาญี่ปุ่น 3                                                                                                                                             3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: 203412 ภาษาญี่ปุ่น 2

การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในสถานที่ทำงานด้วยสำนวนสุภาพ ฝึกการอ่าน และการเขียนข้อความขนาดสั้น ศึกษาอักษรคันจิเพิ่มเติม

 

203414  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1                                                                                                                                    3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: ภาษาญี่ปุ่น 3 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารทางด้านธุรกิจ เน้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนด้วยวิธีการสอนและการฝึกฝนจากการจำลองสถานการณ์ทางด้านธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้คำศัพท์ทักษะทางด้านธุรกิจ

 

203415  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 2                                                                                                                                    3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 1 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา

พัฒนาการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการวางแผนด้านต่าง ๆ ทางธุรกิจ เน้นแผนการตลาด แผนการผลิต แผนองค์กรและการจัดการ และแผนการเงิน โดยผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียน ตลอดจนสามารถเข้าใจสัญญาทางการค้าต่าง ๆ จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง

 

 

203416  ภาษาญี่ปุ่นเชิงเทคนิค                                                                                                                               3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: ภาษาญี่ปุ่น 1

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น  ในสถานที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานชาวญี่ปุ่น  ทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารในการทำงาน เช่น เขียนจดหมายธุรกิจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรม เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Vietnamese

203421  ภาษาเวียดนาม 1                                                                                                                                      3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ฝึกทักษะการใช้ภาษาพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนำ การขอบคุณ การขอโทษ การขอและให้ข้อมูล ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด  ศึกษาระบบเสียง และไวยากรณ์พื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนและเรียนรู้ด้วยตนเองได้

 

203422  ภาษาเวียดนาม 2                                                                                                                                      3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน:  ภาษาเวียดนาม 1

ศึกษาต่อเนื่องจากภาษาเวียดนาม เบื้องต้น 1 ฝึกทักษะการฟัง พูด และอ่าน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การใช้โทรศัพท์ การนัดหมาย การถาม และบอกทาง   การซื้อของ   การท่องเที่ยว  ศึกษาโครงสร้างและลักษณะของตัวอักษรเวียดนาม และไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนการอ่านและเข้าใจข้อความง่าย ๆ

 

203423  ภาษาเวียดนาม 3                                                                                                                                      3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: ภาษาเวียดนาม 2

พัฒนาทักษะการพูด และการเขียนภาษาเวียดนาม เพื่อให้สามารถใช้ภาษาในวงการธุรกิจได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นธรรมชาติ ศึกษาแง่มุมต่าง ๆ ทางวัฒนธรรมจากเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น การโฆษณา เพลง ภาพยนตร์ บทคัดสรรบางตอนจากวรรณกรรมที่มีชื่อเสียง  เพื่อให้เข้าใจภาษายิ่งขึ้น

 

Korean

203431  ภาษาเกาหลี 1                                                                                                                                           3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี

ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สามารถสนทนาตอบโต้ในสถานการณ์ต่างๆได้ ศึกษาระบบเสียงและการเขียน ชนิดของคำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน วัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียน

 

203432     ภาษาเกาหลี 2                                                                                                                                        3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน:  ภาษาเกาหลี 1

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน อย่างบูรณาการ สนทนาตอบโต้ในสถานการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น ศึกษาไวยากรณ์และรูปประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม วัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียน

 

203433  ภาษาเกาหลี 3                                                                                                                                           3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน: ภาษาเกาหลี 2

พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานที่ทำงาน เช่น การให้บริการและการสนทนากับนักท่องเที่ยว เน้นการใช้ภาษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม วัฒนธรรมเกาหลีจากบทเรียน

X