วิชาบังคับภาษาอังกฤษ

วิชาบังคับภาษาอังกฤษ

รายวิชาศึกษาทั่วไป

203101 ภาษาอังกฤษ1

(English I) วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  3(3-0-6)

พัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมและในชั้นเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในหลักสูตรเน้นหัวข้อเรื่องที่นักศึกษาสนใจ บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดยให้ การฟัง การพูดเป็นความสาคัญลาดับแรก เพิ่มพูนและพัฒนากลวิธีในการสื่อสารและการเรียนภาษา ส่งเสริมการ เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ

203102 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6)

(English II) วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษ 1

เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษเพอื่การสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นพัฒนาทักษะทางภาษาและกลวิธีในการเรียนรู้ภาษา บูรณาการทักษะทางภาษาและส่งเสริมให้ทากิจกรรมแบบเผชิญประสบการณ์ เน้นเนื้อหาในหัวข้อเรื่อง และประเด็น ร่วมสมัยกึ่งวิชาการจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยไม่มีการดัดแปลงภาษา เช่น หนังสือพิมพ์ บทความในนิตยสาร และ แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

203203 ภาษาอังกฤษ3  3(3-0-6)

(English III) วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษ 2

พัฒนาการใช้ภาษาเชิงวิชาการเน้นเนื้อหาที่เรียนเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบูรณาการทักษะ ทางด้านภาษา โดยเน้นการอ่านให้มีประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา โดยอาศัยสื่อนานาชนิด เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่อจากแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

203204 ภาษาอังกฤษ4  3(3-0-6)

(English IV) วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษ 3

พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาต่อจากรายวิชาภาษาอังกฤษ3ใช้เนอื้หาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทากิจกรรมที่ผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะทางด้านภาษา เน้นทักษะการเขียนโดยใช้แหล่งข้อมูลจากเนื้อหาที่อ่าน จัดประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษา โดยอาศัยเอกสารประกอบการเขียนและสื่ออื่น ๆ รวมทั้งแหล่งข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์

203305 ภาษาอังกฤษ5  3(3-0-6)

(English V) วิชาบังคับก่อน : ภาษาอังกฤษ 4

ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวเพื่อสมัครงานและการแสวงหางาน การเขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ การสัมภาษณ์ การเขียนจดหมายสมัครงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ฝึกทักษะการสื่อสารในสถานที่ทางาน การพูด สนทนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่ การโต้ตอบเอกสาร การรายงานการประชุม การอภิปราย การกล่าวสุนทรพจน์อย่าง ไม่เป็นทางการในบางโอกาส

 

X