งานประกันคุณภาพ

งานประกันคุณภาพ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

1. ปีการศึกษา 2560 ตามเกณฑ์ AUN-QA ภายใต้ระบบ CUPT QA 

2. ปีการศึกษา 2561 ตามเกณฑ์ AUN-QA ภายใต้ระบบ CUPT QA 

3. ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ AUN-QA ภายใต้ระบบ CUPT QA 

4. ปีการศึกษา 2563 ตามเกณฑ์ AUN-QA ภายใต้ระบบ CUPT QA 

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนักวิชา

1. ปีการศึกษา 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx

   1.1 รายงานการประเมินตนเอง

   1.2 Feedback Report

2. ปีการศึกษา 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ EdPEx

   2.1 รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx

   

 

X