ทุนช่วยค่าครองชีพรายเดือน สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทุนช่วยค่าครองชีพรายเดือน สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทุนค่าครองชีพรายเดือนประจำปีการศึกษา 2564

เป็นเงินทุนให้เปล่า มี 2 ประเภท นักศึกษาสมัครขอรับทุน ทุนใดทุนหนึ่งเท่านั้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทที่ 1 มูลค่าทุนละ 12,000 บาท
โดยจ่ายเป็นเงินเพื่อใช้สำหรับการครองชีพ ของนักศึกษา ครั้งละ 3,000บาทต่อเดือน จำนวน 4 เดือน
โดยมีเงื่อนไขนักศึกษาต้องช่วยงานตามที่ได้ รับมอบหมายในสำนักวิชาหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง
โดยส่งใบลงเวลาปฏิบัติงานที่มีผู้รับรองการปฏิบัติงานให้งานทุนการศึกษาตรวจสอบ

ประเภทที่ 2 มูลค่าทุนละ 30,000 บาท
โดยจ่ายเป็นเงินเพื่อใช้สำหรับการครองชีพของนักศึกษาเป็นรายเดือน เดือนละ 3,000 บาท รวม 10 เดือน
โดยมีเงื่อนไขนักศึกษาต้องช่วยงานตามที่ได้ รับมอบหมายในสำนักวิชาหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง
โดยส่งใบลงเวลาปฏิบัติงานที่มีผู้รับรองการปฏิบัติงานให้งานทุนการศึกษาตรวจสอบทุกเดือน หรือสิ้นสุดการให้ทุน หากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพก่อนครบกำหนด 10เดือน

หมายเหตุ  **ชั่วโมงจิตอาสาที่ปรากฏในประเภททุน จะต้องทำเมื่อนักศึกษาได้รับพิจารณาให้ได้รับทุนแล้ว

___________________________________________________________________________________________________________

ทุนค่าครองชีพรายเดือนประจำปีการศึกษา 2563

X