วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์ : Vision

 เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำระดับชาติและสร้างคุณค่าให้กับ       ชุมชน  (1 ใน 10 ของประเทศในปี 2566    และ 1 ใน 7 ของประเทศในปี 2570)

 

 

พันธกิจ : Mission

  • จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถเป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน
  • ส่งเสริมการวิจัยที่เน้นแก้ปัญหาในชุมชนสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
  • ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาของชุมชน
  • การบริการวิชาชีพให้แก่ชุมชนและสังคม
  • พัฒนาองค์กรเพื่อให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
  • ทำนุบำรุงและส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

 

สมรรถนะหลัก

Cor competencies

 การผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล

สุขภาพองค์รวมในชุมชน

X