วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ : Vision

 

 เป็นโรงเรียนแพทย์ที่มุ่งมั่นพัฒนาการแพทย์

ของภูมิภาคและประเทศ

สู่ระดับมาตรฐานสากล สร้างคุณค่าให้กับชุมชน

 

พันธกิจ : Mission 

  • ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถเป็นผู้นำในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในชุมชน
  • วิจัยเน้นแก้ปัญหาในพื้นที่และชุมชน ผลงานมีมาตรฐานยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
  • สร้างและร่วมสร้างนวัตกรรมและการบริการวิชาการ เพื่อแก้ปัญหาประชาชนในเขตสุขภาพที่ 9 และประเทศ

 

 

 สมรรถนะหลัก

Cor competencies

 การผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมในการดูแล

สุขภาพองค์รวมในชุมชน

X