หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

บัณฑิตแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้แก่ ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยครอบคลุมถึงมิติทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เรียนรู้ตลอดชีวิต มีการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ในการป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม มุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงานดูแลสุขภาพของชุมชนได้อย่างมีความสุข 

เป็นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและคลินิกภายใต้เกณฑ์มาตรฐานประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา โดยเมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีสมรรถนะดังนี้

1)    มีพฤตินิสัย เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

2)   มีทักษะในการสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพ

3)   มีความรู้ทางการแพทย์

4)  มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล กำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐานโรค วางแผน การตรวจวินิจฉัย และให้การดูแล        รักษา       ผู้ป่วยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีตามลักษณะการบริบาลผู้ป่วยที่เหมาะสม

5)  มีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพ และระบบบริบาลสุขภาพของบุคคล ชุมชน และประชาชน

6) มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อธำรงและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ        และ         พฤติกรรมในการ;ประกอบ วิชาชีพเวชกรรมให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย สังคม

7)  มีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่องการรับสมัครนักศึกษา เพื่อการผลิตแพทย์เพิ่มภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและกระทรวงสาธารณสุข 

มคอ.
Previous
Next
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
X