ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษานักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2566
(ตามมติที่ประชุม คกก.ปรีคลินิก เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 66)

กำหนดการวันลงทะเบียน เพิ่มรายวิชา ลดรายวิชา ถอนรายวิชา วันส่งผลการเรียน

(สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2-3)
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2567

สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2
สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 3


กำหนดการวันลงทะเบียน เพิ่มรายวิชา ลดรายวิชา ถอนรายวิชา วันส่งผลการเรียน และวันสำเร็จการศึกษา (สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6)
สำหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2567

สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4
สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 5
สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6
X