หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต : สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (นานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต : สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (นานาชาติ)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก : 

แบบ ก 1 : การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์>ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

แบบ ก 2 : การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ 

               ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา : 

1. นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ ชีวเวชศาสตร์ โภชนศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา สารสนเทศทางด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา พยาธิวิทยา ชีวเคมี) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

3. หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต

Facebook : https://www.facebook.com/TMSUT2018

MSc and PhD in Translational Medicine, Institute of Medicine, Suranaree University of Technology

 

 1. TM_02 ประกาศรับเข้านักศึกษาภาคการศึกษาที่  1/2561   :    1/2562
 2. TM_03 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (Translational Medicine)
 3. TM_04 คำสั่ง แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต
 4. TM_05 คำสั่ง ต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต
 5. TM_05-1 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (เพิ่มเติม)
 6. TM_06 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต
 7. TM_07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)
 8. TM_08  Announcement of Institute of Medicine Qualifying Examination Academic year 2019 Translational Medicine Program Institute of Medicine, Suranaree University of Technology
 9. TM_09 Announcement of Institute of Medicine On the 1st Qualifying Examination Result (Written Examination) Of Doctor of Philosophy Program in Translational Medicine (International Program) Academic year 2019
 10. TM_10 QUALIFYING EXAMINATION AND COMMITTEE Translational Medicine Program, Suranaree University of Technology
 11. TM_11 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
 12. TM_12  RESEARCH PROGRESS REPORT  Master of Science Program in Translational Medicine (International Program)  Suranaree University of Technology
 1. TM_01 เล่ม มคอ2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรตรต
 2. มคอ 3   

  2.1)   หมวดวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา 621701 I 621702 I 621703 I 621704 

   2.2)  หมวดวิชาสัมมนา รหัสวิชา  621711 I 621712 I 621713 

 3. หมวดวิชาเลือก   

   3.1)   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  621721 I  621722  I  621723  I  621724  I  621725  I                    621726  I  621727

   3.2)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์คลินิก 621731  I  621732  I  621733  I  621734  I  621735  I  621736  I                  621737  I  621738  I  621739

   3.3)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชุมชน  621740  I  621741  I  621743  I  621743  I  621744 

 4. วิทยานิพนธ์  621751 (แบบ ก.1)  I   621751 (แบบ ก.2)

 5. มคอ 5

           5.1)  หมวดวิชาพื้นฐาน รหัสวิชา 621701 I 621702 I 621703 I 621704 

           5.2)  หมวดวิชาสัมมนา รหัสวิชา  621711 I 621712 I 621713

       6. หมวดวิชาเลือก   

           6.1)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์   621721 I  621722  I  621723  I  621724  I  621725  I                             621726  I  621727

           6.2)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์คลินิก   621731  I 621732  I 621733  I 621734  I 621735  I 621736  I                                 621737  I 621738  I 621739

            6.3)  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชุมชน  621740  I 621741  I 621743  I 621743  I  621744 

        7. วิทยานิพนธ์  621751 (แบบ ก.1)  I   621751 (แบบ ก.2)  

คำสั่ง ปี 2561  –> 1175/2561 : 1558/2561 : 2181/2561 

คำสั่ง ปี 2562 –> 493/2562  : 958/2562 :  984/2562 : 983/2562  : 929/2562 :  1196/2562

FTM_01  คำขอสอบประมวลความรู้

FTM_02  แบบประเมิน RESEARCH PROGRESS REPORT

FTM_03  คำขอสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

FTM_04  Meeting Committee Form

FTM_05  Qualify Examination Request Form

FTM_06  Request for Qualifying Examination Committee Appointment

X