หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต : สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (นานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต : สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (นานาชาติ)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก : 

แบบ ก 1 : การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์>ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

แบบ ก 2 : การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ 

               ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา : 

1. นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ ชีวเวชศาสตร์ โภชนศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา สารสนเทศทางด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา พยาธิวิทยา ชีวเคมี) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

3. หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต

Facebook : https://www.facebook.com/TMSUT2018

MSc and PhD in Translational Medicine, Institute of Medicine, Suranaree University of Technology

 

X