หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต : สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (นานาชาติ)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต : สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (นานาชาติ)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แผน ก :  แบบ ก 1 : การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์>ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต แบบ ก 2 : การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ผู้เข้าศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์                 ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา :  1. นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ ชีวเวชศาสตร์ โภชนศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา สารสนเทศทางด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา จุลชีววิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา พยาธิวิทยา ชีวเคมี) หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 3. หรือให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเวชศาสตร์ปริวรรต
Facebook : https://www.facebook.com/TMSUT2018

Websitehttp://www.transmed.sut.ac.th/transmed/
MSc and PhD in Translational Medicine, Institute of Medicine, Suranaree University of Technology
X