โปรแกรมการติดตามฯ (BSC) / การประเมิน SUT Scorecard

โปรแกรมการติดตามฯ (BSC) / การประเมิน SUT Scorecard

การติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (BSC :Balan Scorecard)

การติดตามและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Scorecard)

X